ADDRESS

ul. Parkowa 63/1
71-621 Szczecin

PHONE

601-653-207

Oferta

Oferta nasza jest skonstruowana pod klienta. Wszelkie uwagi i Wasze propozycje są mile widziane. Proponujemy elastyczność, ale przede wszystkim profesjonalizm. Każdy terapeuta może dojechać do klienta na umówione wcześniej godziny. Pracujemy 6 dni w tygodniu.

    Poradnia wydaje opinie w szczególności w sprawach:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
  • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu z głęboka dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
  • oraz innych, określonych w przepisach prawa (w przypadku wątpliwości wskazana jest konsultacja z wizytatorem ds. poradni).

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.
Zaświadczenie lekarskie można uzyskać także po wizycie u naszych specjalistów na terenie Poradni.

NOWOŚĆ!

Trening SI

Trening Johansena

Psycholog sportu

Biofeedback

Dla najmłodszych:

• Dzieci z zaburzeniami

• Terapia dzieci autystycznych

• Terapia dzieci z zespołem Downa

• Terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo

• i wiele innych zaburzeń

• „Mały tyran” – warsztaty wychowawczy

• „Jestem leniwy” – warsztat wychowawczy

• ADHD – terapia pedagogiczno-psychologiczna

• „Mamo, nie umiem uczyć się…” – terapia pedagogiczna

• Ćemu seplenię – terapia logopedyczna

• Moje dziecko nie ma przyjaciół – terapia psychologiczna

• Ż czy rz? – terapia pedagogiczna

• Wspomaganie szkolne – klasy I-VI

Dla młodzieży:

• Depresja

• Nerwice szkolne

• Dojrzewanie

• Konflikty pokoleniowe

• Kłopoty miłosne

Dla małżeństw:

• Życie po zdradzie

• Nie możemy mieć dzieci

• Mam depresję

• Przeklęta praca

Dla rodzin:

• Życie po śmierci dziecka

• Ona ciągle chce więcej (problemy komunikacyjne)