ADDRESS

ul. Parkowa 63/1
71-621 Szczecin

PHONE

601-653-207

O nas

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

     Jesteśmy Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i osób dorosłych. Zakres naszej pomocy jest bardzo szeroki.

Poradnia realizuje także szkolenia i treningi związane z kształtowaniem umiejętności osobistych oraz świadczy usługi w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego.

Statutowym celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.

U nas uzyskasz diagnozę, konsultacje, porady i pomoc w rozwiązaniu problemów.

Kadra Poradni to zespół psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów, lekarzy i wykładowców. Charakteryzuje ich wysoki poziom przygotowania zawodowego, znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej, oraz wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna.

Do Poradni można zgłaszać się bez skierowania, świadczone usługi są odpłatne.

Organem prowadzącym Poradnię jest osoba fizyczna Magdalena Sawicka-Bartosik.

     Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinie prowadzi działalność edukacyjną na terenie miasta Szczecin oraz w województwie zachodniopomorskim.

PODSTAWĘ PRAWNĄ DZIAŁALNOŚCI PORADNI STANOWI:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1492)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 30.09.2008 r. Nr 173, poz. 1072)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju ( Dz.U. Nr 68, poz.587).”

Serdecznie zapraszamy!